Meet Diamond – where the valuable people meet


Spis treści

1.      Zasady Ogólne. 1

2.      Kwalifikacje prawne do korzystania z aplikacji MeetdDamond. 2

3.      Twoje konto MeetDiamond. 2

4.      Bezpieczeństwo i  Twoje relacje z innymi użytkownikami. 2

5.      Zasady dotyczące społeczności. 3

6.      Treści innych użytkowników. 3

7.      Prawa i zobowiązania użytkowników MeetDiamond. 3

8.      Uprawnienia, które przyznajesz MeetdDamond. 5

9.      Zakupy poprzez MeetDiamond Online. 5

10.    Modyfikowanie usług oraz rozwiązanie umowy. 6

11.    Zwolnienie i ograniczenie odpowiedzialności MeetDiamond. 6

Regulamin MeetDiamond

1.      Zasady Ogólne

Niniejszy regulamin stanowi umowę dotyczącą zasad i warunków korzystania z  aplikacji MeetDiamond, to też tworząc konto i korzystając z aplikacji MeetDiamond zgadzasz się z postanowieniami regulaminu oraz naszą polityką prywatności. Akceptacja regulaminu i przedstawione w nim warunki dotyczące usług oraz zakupów  dodatkowych funkcji, pakietów i oferowanych produktów stanowić będą „umowę” zawartą między użytkownikiem a MeetDiamond.

 Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszego regulaminu przysługujące użytkownikom nie korzystaj z aplikacji MeetDiamond.

2.      Kwalifikacje prawne do korzystania z aplikacji MeetdDamond.

Tworząc konto i korzystając z usług MeetdDamond, oświadczasz i zapewniasz, że:

 • masz ukończone co najmniej 18 lat,
 • możesz zawierać wiążące umowy,
 • będziesz stosować się do zapisów niniejszego regulaminu, jak również wszelkich obowiązujących aktów prawnych, regulacji i przepisów miejscowych, krajowych oraz międzynarodowych,
 • nigdy nie byłaś(-eś) skazana(y) za lub uznana(y) za sprawcę poważnego przestępstwa, przestępstwa na tle seksualnym lub z użyciem przemocy, oraz, że nie masz obowiązku rejestrować się w żadnym lokalnym ani krajowym wykazie przestępców seksualnych.

3.      Twoje konto MeetDiamond

Oświadczasz, że wszystkie informacje, które przekazujesz w chwili utworzenia konta są precyzyjne i prawdziwe. Twoim obowiązkiem jest zachowanie w tajemnicy danych dostępowych do MeetDiamonda, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone z użyciem tych danych. 
Użytkowniku możesz w każdej chwili, z dowolnego powodu, zlikwidować konto, postępując zgodnie z instrukcją dostępną w ustawieniach usług.

4.      Bezpieczeństwo i  Twoje relacje z innymi użytkownikami.

MeetDiamond dokłada wszelkich starań aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo, wprowadzając takie funkcje, jak podwójna zgoda, która pozwala dwojgu użytkowników komunikować się ze sobą wyłącznie wówczas, gdy oboje okażą sobą zainteresowanie. MeetDiamond nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w trakcie korzystania z usług i poza nimi. Użytkownicy aplikacji MeetDiamond zgadzają się postępować ostrożnie we wszelkich relacjach z innymi użytkownikami, zwłaszcza gdy zdecydują komunikować się z nimi poza usługami lub spotkać osobiście. Użytkownicy zobowiązują się nie udostępniać swoich danych finansowych (np. informacji o swojej karcie kredytowej lub koncie bankowym) oraz że nie będą przesyłać pieniędzy innym użytkownikom. Każdy z użytkowników aplikacji ponosi pełną odpowiedzialność za swoje kontakty z innymi użytkownikami. MeetDiamond nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących zachowania użytkowników.
 Informujemy, że nie monitorujemy swoich użytkowników w rejestrach karnych ani w żaden inny sposób nie badamy ich historii. Zastrzegamy sobie jednak prawo (a ty wyrażasz na to zgodę) – do sprawdzania w uzasadnionych przypadkach rejestrów karnych i innych czynności sprawdzających (takich jak przeglądanie rejestru przestępców seksualnych) zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz prawnie uzasadnionymi przesłankami.

Pamiętaj jeśli podejrzewasz, że ktoś bezprawnie uzyskał dostęp do twojego konta, niezwłocznie napisz na adres: help@meetdiamond.com

5.      Zasady dotyczące społeczności.

Korzystając z usług MeetDiamond, zobowiązujesz się, że nie będziesz:

 • podszywać się pod inne osoby lub podmioty ani zamieszczać zdjęć innych osób bez ich zgody,
 • napastować, prześladować, zastraszać, atakować, nękać, znęcać się lub znieważać innych osób,
 • zamieszczać jakichkolwiek treści, które mogą łamać lub naruszać czyjekolwiek prawa, w tym prawo do wizerunku, prywatności, prawa autorskie, prawo o ochronie znaków towarowych lub inne prawo umowne bądź dotyczące własności intelektualnej,
 • zamieszczać treści będących mową nienawiści, zastraszających, epatujących erotyką lub pornograficznych, nawołujących do przemocy, zawierających nagość, drastycznych bądź ukazujących nieuzasadnioną przemoc,
 • zamieszczać treści promujących rasizm, fanatyzm, nienawiść, wszelkiego rodzaju przemoc psychiczną wymierzoną przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie,
 • domagać się ujawnienia haseł dostępowych, niezależnie od celu, a w celach komercyjnych bądź niezgodnych z prawem także informacji umożliwiających identyfikację oraz udostępniać cudzych danych osobowych bez pozwolenia,
 • spamować, domagać się pieniędzy lub dokonywać oszustw finansowych na niekorzyść innych użytkowników,
 • korzystać z kont innych użytkowników,
 • tworzyć nowych kont w sytuacji, kiedy inne twoje konta zostały zlikwidowane – o ile nie masz na to naszego pisemnego pozwolenia.

6.      Treści innych użytkowników.

MeetDiamond zastrzega sobie prawo do oceniania i usuwania treści, które naruszają postanowienia niniejszej umowy. Pełną odpowiedzialność za treści ponosi zamieszczający je użytkownik, a MeetDiamond nie może ręczyć za ich zgodność z zapisami niniejszej umowy.
Użytkowniku jeśli w usługach znajdziesz treści, które naruszają niniejszą umowę, zgłoś to za pomocą narzędzi dostępnych w usługach lub pod adres: help@meetdiamond.com.

7.      Prawa i zobowiązania użytkowników MeetDiamond.

MeetDiamond  przyznaje ci osobistą, ważną wszędzie na świecie, wolną od opłat licencyjnych, nieprzekazywalną, niewyłączną, odwoływalną i niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję na dostęp do usług. Jedynym zadaniem tej licencji jest umożliwić ci korzystanie i czerpanie radości z zalet usług – w sposób zgodny z intencjami MeetDiamond i zapisami niniejszej umowy.
W związku z powyższym  zobowiązujesz się, że nie będziesz:

 • wykorzystywać usług MeetDiamond do celów niezgodnych z prawem bądź zapisami niniejszej umowy,
 • wykorzystywać usług w niegodziwych celach narażających  MeetDiamond na szkodę,
 • wykorzystywać usług ani żadnych treści w nich zawartych do celów komercyjnych bez pisemnej zgody MeetDiamond,
 • kopiować, modyfikować, transmitować, wykorzystywać do tworzenia treści pochodnych, robić użytek, w dowolny sposób reprodukować jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, obrazów, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usług lub innej własności intelektualnej, treści bądź informacji zastrzeżonych, dostępnych za pośrednictwem usług, bez uprzedniej, pisemnej zgody MeetDiamond,
 • twierdzić ani sugerować, że jakiekolwiek twoje wypowiedzi mają aprobatę MeetDiamond,
 • wykorzystywać żadnych robotów, botów, pająków, web crawlerów, scraperów, aplikacji do przeszukiwania i wyszukiwania informacji na stronach, proxy i innych ręcznych lub automatycznych urządzeń, metod i technik dostępu, wyszukiwania, indeksowania, „przekopywania danych”, ani w żaden sposób reprodukować lub omijać strukturę nawigacyjną bądź wygląd usług oraz treści MeetDiamond,
 • wykorzystywać usługi w jakikolwiek sposób, który może zakłócać działanie, utrudniać pracę lub wpływać negatywnie na usługę bądź serwery i sieci połączone z usługami MeetDiamond,
 • przesyłać wirusów lub innych postaci złośliwego kodu ani w żaden inny sposób narażać bezpieczeństwa użytkowników i partnerów zewnętrznych MeetDiamond,
 • fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, aby ukryć źródło pochodzenia informacji przesyłanych do lub za pośrednictwem usług MeetDiamond,
 • przechwytywać lub dublować elementów usług bez wcześniejszej, pisemnej zgody MeetDiamond,
 • używać metatagów, kodu lub innych technik zawierających nawiązania do MeetDiamond bądź usług (a także jakichkolwiek znaków handlowych, znaków usług, logo lub sloganu MeetDiamond) w celu odesłania kogokolwiek na jakąkolwiek stronę i w jakimkolwiek celu,
 • modyfikować, dostosowywać, przekazywać licencji, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać kodu źródłowego, rozszyfrowywać, dekompilować ani w żaden inny sposób demontować żadnego elementu usług MeetDiamond, a także skłaniać do tego innych osób,
 • używać lub rozbudowywać oprogramowania napisanego przez producentów zewnętrznych, które oddziałuje na usługi lub treści bądź informacje innych użytkowników, bez pisemnej zgody MeetDiamond,
 • wykorzystywać, uzyskiwać dostępu ani publikować interfejsów programowych aplikacji bez pisemnej zgody MeetDiamond,
 • sondować, sprawdzać lub szukać słabych punktów w zabezpieczeniach usług, systemów lub sieci MeetDiamond, 
 • zachęcać lub namawiać do jakichkolwiek działań, które naruszałyby niniejszą umowę.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej umowie oraz w niektórych usługach. Najbardziej aktualną wersją jest wersja obowiązująca. Korzystając z  MeetDiamond przyjmujesz do wiadomości, że aktualna umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i reguluje relacje z MeetDiamondem, w tym między innymi zmiany usług, aktualizacje oraz pozostałe działania, które miały miejsce przed zaakceptowaniem przez ciebie regulaminu.

8.      Uprawnienia, które przyznajesz MeetdDamond.

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy monitorować i sprawdzać wszelkie treści, jakie zamieszczasz w ramach usług.
 Możemy usuwać dowolne treści – w całości lub w części – które w naszej ocenie naruszają postanowienia niniejszej umowy lub mogą przynieść szkodę reputacji usług.
Zgadzasz się, żeby Meetdiamond, nasze oddziały i partnerzy zewnętrzni umieszczali w usługach swoje reklamy.
Przekazując MeetDiamondowi swoje uwagi i opinie dotyczące usług, zgadzasz się, aby meetdiamond wykorzystywał i udostępniał je w dowolnym celu bez wynagradzania cię za to.
Wyrażasz zgodę, aby MeetDiamond mógł mieć dostęp do informacji i treści zgromadzonych na twoim koncie oraz aby mógł je zachowywać i ujawniać, jeśli będzie tego wymagać prawo lub uzasadnione przekonanie, że dostęp, zachowanie i ujawnienie będą niezbędne do:
 (1) spełnienia wymogów prawa;
(2) wypełnienia postanowień niniejszej umowy;
(3) odpowiedzi na zarzuty, że treści naruszają prawa osób trzecich;
(4) udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie skierowane do działu obsługi klienta;
 (5) ochrony praw, własności lub osobistego bezpieczeństwa firmy lub jakiejkolwiek osoby.

9.      Zakupy poprzez MeetDiamond Online.

Jeśli dokonujesz zakupu poprzez MeetDiamond Online, zgadzasz się zapłacić Meetdiamondowi kwotę zgodną z ceną widoczną przy wybranych przez ciebie usługach, a także wszelkie podatki, które mogą być doliczone do ceny, oraz upoważniasz MeetDiamonda do pobrania opłaty zgodnie z wybranym sposobem płatności (twoja „metoda płatności”).
MeetDiamond może dokonywać korekt błędów i pomyłek w rachunkach, nawet po wystawieniu rachunku i otrzymaniu płatności.
Jeśli dokonasz obciążenia zwrotnego lub w inny sposób wycofasz opłatę dokonaną za pomocą twojej metody płatności, MeetDiamond może niezwłocznie i według własnego uznania zlikwidować twoje konto.
Zwrot pieniędzy- co do zasady, wszelkie opłaty za zakupy są bezzwrotne, nie obowiązują także zwroty za częściowo wykorzystane płatne okresy. MeetDiamond może zrobić wyjątek, jeśli prośba o zwrot opłat subskrypcyjnych wpłynie w ciągu 14 dni od daty transakcji lub jeśli prawo w twoim miejscu zamieszkania wymaga dokonania zwrotu opłat.

10.  Modyfikowanie usług oraz rozwiązanie umowy.

MeetDiamond nieustannie udoskonala usługi i dokłada starań, aby zaoferować ci nowe, ciekawe i użyteczne funkcjonalności. Oznacza to, że możemy dodawać nowe funkcje lub udoskonalać nasze produkty, a także wyłączać pewne funkcjonalności. Oprogramowanie, które ci oferujemy, może automatycznie pobierać i instalować poprawki, aktualizacje lub inne nowe funkcje. Jeśli te działania nie naruszą twoich uprawnień lub zobowiązań, nie mamy obowiązku powiadamiać cię przed ich podjęciem. Pamiętaj, że możesz konfigurować funkcję automatycznego pobierania z poziomu ustawień swojego urządzenia.
W wyjątkowych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia działania usług o czym powiadomimy cię z wyprzedzeniem, o ile względy bezpieczeństwa, nie uniemożliwią nam tego.
MeetDiamond może badać i podejmować wszelkie możliwe kroki prawne z likwidacją konta włącznie, w odpowiedzi na próby niezgodnego z prawem i nieautoryzowanego korzystania z usług, bez zwrotu środków wydanych na zakupy. Niewłaściwy sposób korzystania z aplikacji oraz zachowania ,naruszające zapisy niniejszej umowy  mające miejsce, zarówno podczas korzystania z usług, jak i poza nimi upoważniają MeetDiamond do podjęcia działań wyjaśniających i w ostateczności likwidacji konta. W przypadku takiej decyzji użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów dokonanych zakupów. Z chwilą likwidacji konta niniejsza umowa traci moc.
Pamiętaj, że ty również możesz w każdej chwili, z dowolnego powodu, zlikwidować konto, postępując zgodnie z instrukcją dostępną w ustawieniach usług.

11.  Zwolnienie i ograniczenie odpowiedzialności MeetDiamond.

MeetDiamond oferuje usługi w stanie „w jakim są” i „w miarę dostępności”, w granicach obowiązującego prawa, nie udzielając żadnych gwarancji, wyraźnych i domniemanych, czy też rękojmi odnoszących się do usług (łącznie ze wszystkimi treściami, które zawierają), włączając w to między innymi wszelkie domniemane gwarancje zadowalającej jakości, zbywalności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw.
MmeetDiamond nie ogłasza ani nie gwarantuje, że (a) usługi będą dostępne nieprzerwanie, bezpieczne i wolne od błędów, (b) wszelkie usterki i błędy w usługach będą skorygowane, ani że (c) każda treść oraz informacja pozyskana z lub za pośrednictwem usług będzie zgodna z prawdą.
MeetDiamond nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które ty, inny użytkownik lub osoby trzecie, zamieszczą, prześlą lub pozyskają za pośrednictwem usług. ze wszystkich materiałów pobranych lub w inny sposób pozyskanych za pośrednictwem usług korzystasz na własną odpowiedzialność
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w żadnym przypadku meetdiamond, ani jego filie, pracownicy, licencjobiorcy i dostawcy usług nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne pośrednie, szczególne, przypadkowe, domniemane, przykładowe ani wynikowe szkody, włączając w to między innymi utratę zysków, czy to pośrednich czy bezpośrednich, lub utratę danych, możliwości użytkowania, renomy lub innych dóbr niematerialnych, wynikające z:
 (a) dostępu lub braku dostępu oraz korzystania lub niemożności korzystania z usług,
(b) działań lub treści innych użytkowników lub podmiotów zewnętrznych bądź
(c) nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub zmian wprowadzonych do twoich treści, niezależnie od tego, czy MeetDiamond został powiadomiony o możliwości zaistnienia takich szkód.
Wżadnym przypadku odpowiedzialność łączna MeetDiamonda wobec ciebie, odnosząca się do wszystkich twoich roszczeń wynikających lub dotyczących usług bądź niniejszej umowy, nie może przekroczyć sumy opłat pod warunkiem, że takie w ogóle wystąpiły w okresie dwudziestu czterech (24) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę złożenia przez ciebie pierwszego pozwu, wszczęcia procedury arbitrażowej lub dowolnego innego postępowania prawnego przeciwko MeetDiamondowi, czy to na bazie prawa stanowionego czy zwyczajowego, przed dowolnym trybunałem.
Ograniczenie odpowiedzialności za szkody, o którym mowa w poprzednim zdaniu, ma zastosowanie
 (a) bez względu na podstawę odpowiedzialności (niedotrzymanie warunków, umowa, delikt, ustawa i inne), (b) niezależnie od sposobu złamania zobowiązania, a także
 (c) w odniesieniu do wszelkich zdarzeń, usług oraz niniejszej umowy.
Zapisy o ograniczeniu odpowiedzialności, zawarte w niniejszym rozdziale, mają zastosowanie nawet wówczas, gdy twoje zadośćuczynienie, przewidziane w niniejszej umowie, nie spełni swojego podstawowego celu.
 Informujemy, że systemy prawne w niektórych krajach nie zezwalają na wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności za określone szkody, w związku z tym niektóre bądź wszystkie zastrzeżenia i ograniczenia zapisane w niniejszym rozdziale mogą nie mieć zastosowania.

Theme: Overlay by Kaira