CIASTECZKA

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka Ciasteczek „cookies”

1. Serwis MeetDiamond.com zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu ( MeetDiamond.com jest Daria Antosz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą DM Solutions Daria Antosz, adres siedziby: Rzeszowie (35-005), przy pl. Jana Kilińskiego 2 ) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście 

na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas

wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA pod formularzami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, przez administratora danych tj. Daria Antosz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą DM Solutions Daria Antosz pod adresem Rzeszowie (35-005), przy pl. Jana Kilińskiego 2, w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach administratora danych, w tym informacji w formie subskrypcji na mój adres poczty elektronicznej w myśl art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

Polityka prywatności wraz z RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich pracowników Administratora, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe, jak również innych osób, które z upoważnienia Administratora uzyskały dostęp do danych osobowych. Każda z tych osób została zapoznana z najważniejszymi procedurami bezpieczeństwa danych opisanymi w Polityce ochrony danych osobowych i zobowiązana do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań. Osoby, o których mowa złożyły oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa danych oraz zobowiązały się do ich stosowania.

Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji zapisów Polityki ochrony danych osobowych, powinny być rozstrzygane na korzyść zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.

§.1 Postanowienia Ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej MeetDiamond.com. jest Daria Antosz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą DM Solutions Daria Antosz, adres siedziby: Rzeszowie (35-005), przy pl. Jana Kilińskiego 2, adres do doręczeń: Rzeszowie (35-005), przy pl. Jana Kilińskiego 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: noreply@meetdiamond.com, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w strukturze Administratora Danych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. Oznacza

to, że dane osobowe przetwarza się:

2.1 zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub 9 RODO (zasada legalności),

2.2 w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności),

2.3 w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości),

2.4 w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu),

2.5 w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych),

2.6 przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości),

2.7 przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania),

2.8 w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).

§.2 Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Usługobiorców/Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

1.1 Komunikacji z Użytkownikiem. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

1.2 Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

1.3 Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

1.4 w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

1.5 w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

1.6 w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych lub newsletteru drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

1.7. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  •  Imię i nazwisko,
  •  Adres e-mail,
  •  Numer telefonu,
  •  Treść wiadomości,
  •  Temat wiadomości,

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

§.3 Realizacja praw osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

3.1. prawo do wycofania wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO),

3.2. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO),

3.3. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

3.4. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),

3.5. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

3.6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

3.7. prawo sprzeciwu (art. 21 RODO),

3.8. prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).

3.9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§.4 Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

Theme: Overlay by Kaira